Η ελληνική εταιρία Balint

Ο πρωταρχικός σκοπός της Ελληνικής Εταιρίας Balint είναι να προωθήσει την έρευνα και την γνώση των ψυχολογικών πτυχών στις σχέσεις ιατρού-ασθενούς, ψυχολόγου-ασθενούς και άλλων εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών επαγγελμάτων με τους ασθενείς ή πελάτες τους. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η θετική απόσβεση της θεραπείας/συνεργασίας μέσω της εξέτασης της μεταξύ τους σχέσης, με την μέθοδο Balint.

"Ένας θεραπευτικός διάλογος μπορεί να τεθεί μόνο εάν ο γιατρός είναι σε θέση να λάβει τα μηνύματα που του απευθύνει ο ασθενής και να τα καταλάβει βήμα προς βήμα."


Michael Balint, 1896-1970