Κατηγορίες Μελών

Α. Τακτικά μέλη

Η είσοδος νέων τακτικών μελών – εταίρων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή ψυχολόγος και να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:

α) να έχει εξειδίκευση σε ενα είδος Ψυχοθεραπείας ή Ψυχανάλυσης αποδεικνυόμενη από βεβαίωση αναγνωρισμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας ή άλλου αναγνωρισμένου Ελληνικού ή αλλοδαπού Ιδρύματος και

β) να έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση στον συντονισμό ομάδος Balint αποδεικνυόμενη με το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται απο την Ελληνική Εταιρία Balint, ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης Εταιρίας στο εξωτερικό.

Επίσης τακτικά μέλη της εταιρίας μπορεί να γίνουν και τα δόκιμα μέλη αυτής μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στο αντικείμενο της Εταιρίας. Τα τακτικά μέλη της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να παρίστανται και να ακούγονται στις Γενικές Συνελεύσεις και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.


Β. Δόκιμα μέλη

Δόκιμα μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν, μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ., οι εξείς:

α) Γιατροί όλων των ειδικοτήτων και ψυχολόγοι, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν, την εκπαίδευση συντονιστή ομάδων Balint.

β) Ιατροί όλων των ειδικοτήτων, ψυχολόγοι και άλλα άτομα κοινωνικών επαγγελμάτων, τα οποία, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στην Εταιρία σαν τακτικά μέλη, επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις της, να εκπαιδευτούν μέσω  των ομάδων Βalint, να αποκτήσουν, ή εμπλουτίσουν γνώσεις στην Ψυχοσωματική, να συνδράμουν το έργο της εταιρίας και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

γ) Εκπαιδευόμενοι, που επιθυμούν να πιστοποιήσουν της εργασία τους σε ομάδα Balint και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους σε συγγενείς τομείς άλλων εκπαιδευτικών Εταιριών.

δ) Φοιτητές, που επιθυμούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις της Εταιρίας και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενο της Εταιρίας.

Τα δόκιμα μέλη, έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών και το δικαίωμα να παρίστανται και να ακούγονται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο αντικείμενο της Εταιρίας, τα δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη της Εταιρίας μετά από αίτησή τους.


Γ. Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας προσωπικότητες που έχουν προσφέρει ηθική ή υλική βοήθεια ή άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρίας, όπως και να παρίστανται και να ακούγονται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Η Ελληνική Εταιρία Balint διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τα πλήρη έγγραφα της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το συμβούλιο συνεδριάζει τρεις φορές το χρόνο για να επεξεργάζεται αιτήσεις που υποβλήθηκαν και ελέγχθηκαν στο γραφείο ένα μήνα πριν την συνεδρίαση. Οι ημερομηνίες των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ζητηθούν τηλεφωνικά από το γραφείo.

Απώτερος σκοπός, ειναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης Ιατρών στην “Πρωτοβάθμια Ψυχοσωματική Φροντίδα”, της οπoίας οι ομάδες Balint είναι αναπόσπαστο κομμάτι.


Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA