Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας

Επιλέγοντας τη συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρία Balint το κάθε μέλος συμφωνεί να συμπεριφέρεται και να ενεργεί επαγγελματικά σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Ηθικής Δεοντολογίας της και να δέχεται όποια απόφαση λαμβάνεται από την Εταιρία σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα.
Τα μέλη αναμένεται να ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα σε όλο το επαγγελματικό τους έργο και φέρουν την ευθύνη της εξοικείωσης με τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθώς και της συμμόρφωσης με αυτόν

 

 

Η Ελληνική Εταιρία Balint προσυπογράφει τις Κατευθυντήριες Γραμμές Επαγγελματικής Δεοντολογίας και τα επαγγελματικά πρότυπα σύμφωνα με τον NOMO 3418 ΦΕΚ Α΄287/28-11-2005, (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας), αυτά της Ευρωπαϊκής Ψυχοθεραπευτικής Ένωσης (Εthical Guidelines of the European Association for Psychotherapy -EAP-,1995) και με τις τέσσερις αρχές (1. Σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, 2. Αρμοδιότητα, 3. Ευθύνη και 4. Ακεραιότητα ) του «Κώδικα Δεοντολογίας Meta» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχολόγων (EFPA).


Γενικές Αξίες

 

 1. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των μελών της με κριτήριο την καταγωγή, την εθνικότητα, την ιδεολογία, το χρώμα, το φύλο, την ηλικία ή τη θρησκεία. Είναι αυτονόητο ότι τα μέλη της Εταιρίας συμπεριφέρονται με γνώμονα τις εν λόγω αρχές σε κάθε πλαίσιο θεραπευτικής, εκπαιδευτικής και συναδελφικής σχέσης τους.
   
 2. Τα μέλη πρέπει να ενεργούν με σεβασμό στον άνθρωπο και τις προσωπικές σχέσεις του, με τρόπο που συνάδει με τις ανθρώπινες αξίες της θεραπευτικής, εποπτικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας στηρίζοντας έτσι το κύρος και τη σοβαρότητα της Εταιρίας, να έχουν επίγνωση της επίδρασης που μπορούν να έχουν στη ζωή των εκπαιδευομένων και των θεραπευομένων τους και να αποφεύγουν να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη αυτών για ίδιον όφελος.

 

 1. Τα μέλη πρέπει ανά πάσα στιγμή να ενεργούν με τρόπο που εύλογα πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον των ασθενών τους. Σε κάθε περίπτωση, η ευημερία του ασθενούς είναι υψίστης σημασίας και πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο ασθενής δεν αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο.
 2. Τα μέλη θα πρέπει να είναι εξοικειωμένα με τον νόμο περί πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία του 1991, τον νόμο περί προστασίας δεδομένων, τις αλλαγές στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύουν από 25.5.2018 και τις επιπτώσεις τους στην άσκηση της εργασίας τους.
 3. Τα μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να διατηρήσουν το απόρρητο των πληροφοριών που αποκτώνται μέσω της δραστηριότητάς τους και να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων και των οργανισμών για τους οποίους τηρούν τις εν λόγω πληροφορίες.
 4. Τα μέλη πρέπει να είναι θετικά όσον αφορά τη συνεργασία με συναδέλφους, καθώς και άλλα μέλη της Εταιρίας.
 5. Τα μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνο τίτλους σπουδών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν παρέχουν, διαφημίζουν ή υπόσχονται υπηρεσίες, ούτε χρησιμοποιούν μεθόδους στις οποίες δεν διαθέτουν εκπαίδευση ή εμπειρία.
 6. Τα μέλη πρέπει να συμπεριφέρονται και να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην βλάπτουν τα συμφέροντα των ασθενών ή των συμμετεχόντων στην εκπαίδευσή τους.
 7. Εάν ένα μέλος καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας του ή αλλού, ή έχει κινηθεί εναντίον του αστική ή ποινική διαδικασία, οφείλει να ενημερώσει τον πρόεδρο. Ομοίως τα άλλα μέλη έχουν καθήκον να ενημερώνουν τον πρόεδρο του ΔΣ εάν έχουν στη διάθεσή τους τέτοιου είδους πληροφορίες που αφορούν κάποιο άλλο μέλος.
 8. Τα μέλη έχουν καθήκον να διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν την ανάληψη οποιασδήποτε απαραίτητης περαιτέρω εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 9. Τα μέλη πρέπει να περιορίζουν την επαγγελματική δράση τους εντός των ορίων των δικών τους αρμοδιοτήτων και να αναζητούν επαγγελματική διαβούλευση ή εποπτεία σε κάθε περίπτωση που τείνει να προσεγγίσει το εν λόγω όριο. Τα μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν βάσει της ιατρικής κρίσης τους προκειμένου να εξετάσουν εάν θα ζητήσουν άλλη άποψη σχετικά με κάποιο ασθενή ή πελάτη τους.
 10. Τα μέλη αν και προέρχονται από διαφορετικά βασικά επαγγέλματα οφείλουν να λειτουργούν μέσα στα όρια του δικού τους βασικού επαγγέλματος και να συνεργάζονται διεπιστημονικά ή να παραπέμπουν σε συνάδελφο άλλου βασικού επαγγέλματος εντός ή εκτός της Εταιρίας όταν αυτό κρίνεται θεραπευτικά αναγκαίο.
 11. Τα μέλη οφείλουν να αποφεύγουν να παρέχουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας όταν γνωρίζουν ότι το άτομο που απευθύνθηκε σε αυτούς επισκέπτεται ήδη για θεραπεία άλλον ψυχοθεραπευτή, εκτός αν όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν για βάσιμους επιστημονικά λόγους.
 12. Τα μέλη ολοκληρώνουν τη θεραπεία όταν, κατά την καλύτερη κλινική κρίση τους ο θεραπευόμενος δεν τη χρειάζεται πλέον ή όταν δεν την επιθυμεί πια. Αν ο θεραπευόμενος τη χρειάζεται, ενώ δεν την επιθυμεί, έχουν υποχρέωση να τον ενημερώσουν ότι χρειάζεται να συνεχίσει, εν ανάγκη σε άλλο θεραπευτικό πλαίσιο.
 13. Τα μέλη λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι όσοι εργάζονται υπό την άμεση επίβλεψή τους συμμορφώνονται με τον παρόντα κώδικα και δεν προσπαθούν να ασκήσουν την εργασία τους πέρα ​​από την αρμοδιότητά τους.
 14. Τα μέλη πρέπει να περιορίζουν την εργασία τους ή να αποφεύγουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα όταν η φυσική ή ψυχολογική τους υγεία έχει υποστεί σοβαρή βλάβη ή εάν αμφιβάλλουν για την ικανότητά τους να εκτελούν ικανοποιητικά τα καθήκοντα τους και πρέπει να αναζητούν κατάλληλες συμβουλές, να μεριμνούν για τη δική τους προσωπική ανάπτυξη και να ζητούν βοήθεια και εποπτεία για προσωπικά τους θέματα, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν αρνητικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 15. Τα μέλη οφείλουν, σε όλο το επαγγελματικό τους έργο, να χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα, αμεροληψία και σεβασμό των ασθενών, να επιδιώκουν να θεσπίσουν τα υψηλότερα ηθικά και κλινικά πρότυπα στην εργασία τους και να τηρούν τα κατάλληλα επαγγελματικά όρια με τους ασθενείς ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε να μην οι ασθενείς να μην αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο.
 16. Τα μέλη δεν συνάπτουν, δεν υπόσχονται ούτε αφήνουν να εννοηθεί οποιαδήποτε ερωτική σχέση με θεραπευόμενούς τους ή τους στενούς συγγενείς αυτών. Η παρούσα διάταξη συνεχίζει να ισχύει και για εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της θεραπευτικής σχέσης.
 17. Τα μέλη δεν εισπράττουν ούτε καταβάλλουν προμήθεια προς οποιονδήποτε για παραπομπή πελατών ή διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.
 18. Σε περίπτωση ανάθεσης μιας επιστημονικής έρευνας σε μέλη της Εταιρίας, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει ή να εκδώσει τα ερευνητικά αποτελέσματα με το όνομα ή τα ονόματα των συντελεστών, σεβόμενη απόλυτα τη συνεισφορά τους και την πνευματική τους ιδιοκτησία.
 19. Στις έρευνες που διεξάγουν τα μέλη της Εταιρίας, σε οποιοδήποτε χώρο, ισχύουν οι διεθνώς καθιερωμένες αρχές των ερευνητικών χώρων περί αξιοπιστίας, ηθικής, ενήμερης συναίνεσης κλπ.
 20. Τα μέλη αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των συναδέλφων τους στο έργο τους και όταν αξιοποιούν τις ιδέες και τη δουλειά συναδέλφων σε δική τους εργασία ή έρευνα φροντίζουν να τους αναφέρουν πάντα με κατάλληλο τρόπο στη βιβλιογραφία.
 21. Εάν τα μέλη δημοσιεύσουν ή παρουσιάσουν κλινικό ή εποπτικό υλικό προφορικά, γραπτά ή σε μορφή φιλμ/βίντεο, πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν την ανωνυμία των ασθενών και, όπου είναι σκόπιμο από κλινική άποψη, να ζητήσουν την άδεια του ασθενούς. Εάν διεξάγεται έρευνα, η φύση, ο σκοπός και οι όροι οποιασδήποτε έρευνας που περιλαμβάνει κλινικό υλικό πρέπει να εξηγούνται πλήρως στον ασθενή και πρέπει να λαμβάνεται συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης.
 22. Τα μέλη που συμμετέχουν σε οποιοδήποτε μέσο ή άλλο δημόσιο γεγονός πρέπει να είναι προσεκτικά, ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα.
 23. Τα μέλη που έχουν επιφυλάξεις, αντιρρήσεις ή βρίσκονται σε σύγκρουση με άλλα μέλη σχετικά με θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, επιστημονικής μεθοδολογίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας, οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε δημόσια κριτική ή δυσφήμιση αυτών και να ζητούν τη συνδρομή της Εταιρίας για την επίλυση του θέματός τους. Το θιγόμενο μέλος καθώς και η Εταιρία δύνανται να καλέσουν το μέλος που παρεκτράπηκε σε πειθαρχική εξέταση.


Σημείωση: Σε θέματα που αφορούν ενδεικτικά διαφήμιση μελών, δημοσιεύσεις και εμφανίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαχείριση ψυχολογικών δοκιμασιών (αν π.χ. παραδίδονται στον θεραπευόμενο) όπως και οποιοδήποτε άλλο σημείο το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στα άρθρα του παρόντος κώδικα ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ.

Ο παρών Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας συμπεριλαμβάνεται ως παράρτημα στο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρίας Balint.

 

Επικοινωνία

Σταδίου 51, TK 11559, Αθήνα

Email.: info@hellenicbalintsociety.gr

Hellenic Balint Society
ΑΦΜ: 996911527
ΔΟΥ: Ά Αθηνών

Τράπεζα Πειραιώς
IBAN: GR 19 0172 0320 0050 3209 3826 792
BIG: PIRBGRAA